عطر، سخنگوی خاموش...

عطر، یک سخنگوی خاموشه، حرفش رو میزنه بی اینکه صدایی شنیده بشه…

عطر شما رو دنبال می‌کنه،

تعقیبتون می‌کنه،

پشت سرتون باقی می‌مونه.

عطر نشانه شماست.

عطرها سخنگوهای خاموشند، صحبت می‌کنن بدون اینکه صداشون شنیده بشه!